• 20 minuten
  • Persoonlijke begeleiding
  • Bewezen effectief


Dit is het privacybeleid van Electric Fitness VOF handelend onder de naam Electric Fitness, met hoofdkantoor aan de Markerkant 10 44, 1316 AJ  Almere (hierna: "Electric Fitness", "we", "wij" of "ons"). Electric Fitness hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. Electric Fitness is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij Electric Fitness zoals vermeld op de website www.electricfitnessalmere.nl ("Lidmaatschap"), het gebruik van de website ("Website") of de applicatie ("App") (gezamenlijk: "Diensten"). In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Electric Fitness je direct dan wel indirect identificeren. De persoonsgegevens die wij van je verwerken in het kader van jouw Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten zijn:Algemene categorieën persoonsgegevens:

Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, het documentnummer van jouw ID of paspoort en eventueel de naam van je gezinsleden of gezinslid;
Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord, en optioneel een digitale foto en/of informatie omtrent jouw trainingsdoel(en);
Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld jouw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken;
Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;
Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van je Lidmaatschap, de studio waar je je hebt ingeschreven, je bezoeken aan de studio, je lidmaatschapsnummer, je abonnementsvorm en indien van toepassing jouw reden van opzegging;
Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;
De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld via de Website of bij de studio;
Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.Bijzondere categorieën persoonsgegevens:

Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, jouw lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.Wat wij doen met jouw gegevens

Electric Fitness verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Electric Fitness reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en op basis van dezelfde wettelijke grondslag gebruikt.
In veel gevallen ben je vrij om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kan je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.
 
Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: Electric Fitness verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen. 
Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Electric Fitness verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Electric Fitness jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Electric Fitness die voor jou interessant kunnen zijn, indien je een Electric Fitness Lidmaatschap hebt. 
Tot slot gebruikt Electric Fitness jouw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, alsmede om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Electric Fitness.
Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: na jouw toestemming kan Electric Fitness jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien je geen Lidmaatschap hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Electric Fitness die voor jou interessant kunnen zijn.
Op jouw verzoek kan Electric Fitness de persoonsgegevens zoals omschreven in "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" (zoals gegevens over jouw gezondheid) verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je jouw abonnement wegens medische redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema. We zullen jou op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kan doen. 
 
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Electric Fitness verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.Delen van jouw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers van Electric Fitness hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Electric Fitness. Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van de Website of marketingactiviteiten. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten. 
Ook kan Electric Fitness jouw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Electric Fitness jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen. 
In het geval dat Electric Fitness een onderdeel of studio verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Electric Fitness wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.
Tot slot kan Electric Fitness jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.Doorgifte van persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval stappen nemen om jouw persoonsgegevens voldoende te beschermen. 
Je kunt je vragen en suggesties over dit en andere onderwerpen in dit privacybeleid indienen via contact@electricfitnessalmere.nl.Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 18 jaar en voor zover wij vertrouwen op ‘toestemming’ als wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken, verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw wettelijk vertegenwoordiger is verkregen. De toestemming van laatstgenoemde wordt geacht door Electric Fitness te zijn verkregen indien deze het Lidmaatschapsformulier ten behoeve van de minderjarige heeft geaccordeerd.Beveiliging van jouw gegevens

Electric Fitness neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.
Daarnaast nemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Electric Fitness er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een zo veilig mogelijke manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:  I. de periode gedurende welke we een lopende relatie met jou hebben (zoals jouw Lidmaatschap); II. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Electric Fitness onderworpen is; en III. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden.Social media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter, Facebook, Instagram of YouTube. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Electric Fitness geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid en de disclaimer van de website die je bezoekt voor meer informatie. Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:  Recht op inzage, correctie en van jouw persoonsgegevens: Electric Fitness neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Electric Fitness worden gemeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn. Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld jouw Lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.
Intrekken van toestemming: je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.
Recht van verzet: je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Recht op beperking: indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van Electric Fitness de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden. 
Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 
Recht tot het indienen klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met ons privacybeleid worden verwerkt. Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Electric Fitness via onderstaande contactgegevens, of via contact@electricfitnessalmere.nl: Electric Fitness VOF, Markerkant 10 44, 1316 AJ Almere.Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele  wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie tijdig aan jou kenbaar maken.