• 20 minuten
  • Persoonlijke begeleiding
  • Bewezen effectief

Artikel 1 Definities en werkingssfeer

1. Definities. De Opdrachtnemer: Electric fitness Almere VOF De Deelnemer: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat en/of uitvoert betreffende zijn of haar EMS-training in de studio van de opdrachtnemer. EMS-training: De op lichamelijke en/of geestelijke inspanningsactiviteit van de Deelnemer gerichte dienst van de Opdrachtnemer met behulp van een door de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen EMS-pak, onder instructie, begeleiding of supervisie van een medewerker van de Opdrachtnemer, in de studio van de Opdrachtnemer. Overeenkomst: De overeenkomst met een abonnementskarakter tussen de Opdrachtnemer en de Deelnemer betreffende het deelnemen door de Deelnemer aan EMS-trainingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Schriftelijk: Zowel hard copy (op papier) als digitaal/elektronisch. Website: www.electricfitnessalmere.nl

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst betreffende EMS-trainingen tussen de Opdrachtnemer en de Deelnemer.

Artikel 2 Het aanbod van de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer brengt haar aanbod Schriftelijk uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Opdrachtnemer aangegeven termijn. Indien de Opdrachtnemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken na dagtekening van kracht. Het aanbod omvat ten minste: de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4; de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik kan worden gemaakt; de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 5; uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; op welk moment de Opdrachtnemer de kosten op grond van artikel 6 jaarlijks kan verhogen; de wijze van betaling en de betalingstermijn; de periode/looptijd van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van eventueel door de Opdrachtnemer uit te reiken trainingsvouchers, de geldigheidsduur daarvan; alsmede het (huishoudelijk) reglement met de gedragsregels, indien en voor zover aanwezig.

2. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk aan de Deelnemer verzonden of ter hand gesteld, zodanig dat de Deelnemer daarvan kennis heeft kunnen nemen en deze heeft kunnen bewaren.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Opdrachtnemer door de Deelnemer. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. Indien de Deelnemer jonger is dan 18 dient een wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst te ondertekenen. Indien de Deelnemer 16 of ouder is, zal hij of zij de overeenkomst eveneens ondertekenen, ter kennisname.

2. De deelname aan de EMS-training door de Deelnemer vindt plaats voor diens eigen risico. De Overeenkomst heeft voor de Opdrachtnemer het karakter van een inspanningsverplichting jegens de Deelnemer: het betreft een vorm van dienstverlening door de Opdrachtnemer in combinatie met het verstrekken van faciliteiten door de Opdrachtnemer (studio, EMS-pak) om de Deelnemer zo prettig en goed mogelijk te laten trainen met behulp van een door de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen EMS-pak, onder begeleiding dan wel supervisie van een medewerker van de Opdrachtnemer.

Artikel 4 Bedenktijd

Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (bijvoorbeeld via de website van de Opdrachtnemer) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. De Deelnemer heeft gedurende deze termijn het recht de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Indien de Deelnemer op eigen verzoek tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten en faciliteiten van de Opdrachtnemer en hij of zij maakt vervolgens gebruik van het herroepingsrecht, is de Deelnemer een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij of zij gebruik heeft gemaakt van de diensten en faciliteiten van de Opdrachtnemer, welke periode tenminste 1 maand zal bedragen.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Opdrachtnemer biedt de Deelnemer de keuze uit: een 10 of 20 rittenkaart; een Overeenkomst van 6 maanden, en; een Overeenkomst van langere duur. Per week ontvangt de Deelnemer, afhankelijk van de Overeenkomst, 1 (één maal per week abonnement) of 2 trainingen (twee maal per week abonnement). Deze trainingen kunnen worden ingepland in de reserveringsapp. Indien de Deelnemer de Overeenkomst met een looptijd van 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij of zij dit – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Indien de Deelnemer niet tijdig opzegt, loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Deelnemer kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Indien de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, heeft de Deelnemer na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. Bij een voor een bepaalde looptijd gesloten Overeenkomst mag de Deelnemer deze tussentijds opzeggen indien: de Deelnemer Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Deelnemer redelijkerwijs niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de EMS-trainingen bij de locatie van de Opdrachtnemer. Het abonnement kan eenmaal per jaar worden opgeschort. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (d.w.z.: 1 betaalperiode), geeft de Deelnemer zijn eventuele vaste plaatsen bij de EMS-trainingen op; het voor de Deelnemer als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de EMS-trainingen. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Deelnemer door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

4. De Deelnemer moet de overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

5. Bij een opzegging als bedoeld in de voorgaande leden 2 en 3 zal de Opdrachtnemer om de aan haar toegekomen en/of toe te komen vergoeding over de verstreken abonnementsperiode opnieuw c.q. pro rata berekenen.

6. Naast de tussentijdse opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Deelnemer een bevriezingsmogelijkheid. Indien de Deelnemer gedurende een periode van langer dan 1 maand geen gebruik kan maken van de EMS-trainingen als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, wordt de bestaande contractperiode c.q. looptijd van de overeenkomst aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Deelnemer, welke tenminste €15 inclusief BTW zullen bedragen.

7. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om één keer per jaar voor een periode van maximaal 4 weken de Overeenkomst te bevriezen om hem of haar moverende redenen. Het bevriezen van de Overeenkomst dient Schriftelijk plaats te vinden. De Deelnemer ontvangt een bevestiging hiervan, en eerst na ontvangst hiervan is de bevriezing van toepassing tussen de Deelnemer en de Opdrachtnemer.

8. De Opdrachtnemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang ontbinden indien: de Deelnemer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt, of de Deelnemer zich onzorgvuldig heeft gedragen jegens de Opdrachtnemer, een van haar toeleveranciers en/of een andere Deelnemer. De Opdrachtnemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Deelnemer tot vergoeding van de aan hem of haar verwijtbare of toe te rekenen schade van de Opdrachtnemer en/of een derde.

9. Indien de Opdrachtnemer haar ondernemingsactiviteiten beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Opdrachtnemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Opdrachtnemer betaalt het resterende pro rata te berekenen abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen. Weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.

2. Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling aan het begin van de nieuwe termijn verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso. Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens.

3. Geweigerde of gestorneerde automatische incasso’s worden verhoogd met € 5 administratiekosten. Indien de verschuldigde betaling binnen 2 weken niet alsnog plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden, waarbij automatisch de toegang tot de studio wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar. De betaling van de starterspakketten en/of consumpties kan ook geschieden door een pin betaling.

4. De Opdrachtnemer maakt eventuele prijsverhogingen tenminste 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

5. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Opdrachtnemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Opdrachtnemer terugbetaald binnen 4 weken. Het door Deelnemer verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel opnieuw c.q. pro rata berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

6. De mogelijkheid tot ontbinding vermeld in het voorgaande lid 5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door de Opdrachtnemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Deelnemer tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door de Opdrachtnemer terugbetaald. Het door Deelnemer verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel opnieuw c.q. pro rata berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 7 Incassokosten

Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige en/of volledige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Deelnemer. In ieder geval is de Deelnemer incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien de Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 8 Overige verplichtingen van de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer zal zich in zijn algemeenheid inspannen om de faciliteiten en geleverde diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst te optimaliseren voor de Deelnemers.

2. De Opdrachtnemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Opdrachtnemer gebruikmaakt van de diensten van instructeurs, begeleiders en/of supervisoren, controleert zij dat deze over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht om de Deelnemer de EMS-trainingen op een zo prettig en goed mogelijke manier te laten uitvoeren.

4. Op de Opdrachtnemer rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de EMS-training, zo goed mogelijk instrueren, begeleiden en/of superviseren (afhankelijk van het ervaringslevel en/of de aan de Opdrachtnemer gecommuniceerde behoefte van de Deelnemer) van de Deelnemer gedurende de EMS-training. De inhoud van de EMS-training wordt door de medewerker van de Opdrachtnemer bepaald, na overleg met de Deelnemer.

5. Er wordt altijd getraind onder instructie, begeleiding of supervisie van een medewerker van de Opdrachtnemer, met in beginsel niet meer dan 3 Deelnemers per les. De trainingstijden worden vastgesteld door de Opdrachtnemer. Tijdens officiële feestdagen is de Opdrachtnemer gesloten. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.

6. De Deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak uit te schrijven via de reserveringsapp van de Opdrachtnemer om de verhindering door te geven.

7. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

8. De Opdrachtnemer treft maatregelen die beogen schade aan of vermissing van eigendommen van Deelnemers te voorkomen.

Artikel 9 Overige verplichtingen van de Deelnemer

1. De Deelnemer houdt zich aan de door de Opdrachtnemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement, indien aanwezig.

2. De Deelnemer dient een medische contra-indicatie voor de EMS-training te melden aan de Opdrachtnemer. De Deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de medewerkers van de Opdrachtnemer zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Deelnemer zich ertoe alvorens de Overeenkomst met de Opdrachtnemer aan te gaan of met een EMS-training op een bepaalde dag te starten, zijn of haar arts te raadplegen. Van een dergelijke contra-indicatie is onder meer sprake in de volgende gevallen: tumoren, tuberculose, vaataandoeningen, bloedingen, aanleg tot bloedingen (hemophilia), neurologische aandoeningen, huidintolerantie, diabetes mellitus, epilepsie, rughernia en liesbreuk. In de volgende situaties zal de Opdrachtnemer immer weigeren om de Deelnemer de EMS-training te laten volgen: zwangerschap, dragen van een pacemaker en ontstekingen (bacterieel of viraal).

3. De Deelnemer dient de aanwijzingen van de Opdrachtnemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Deelnemer niet toegestaan zonder begeleiding gebruik te maken van apparaten of faciliteiten.

4. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij of zij onder invloed is van drank, dan wel drugs of als doping aangeduide middelen heeft gebruikt. Verder is het de Deelnemer niet toegestaan te roken in de studio van de Opdrachtnemer.

5. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig Schriftelijk aan de Opdrachtnemer door te geven.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen door de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer kan tussentijds en eenzijdig naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Opdrachtnemer zal de voorgenomen wijziging minimaal 2 weken van tevoren communiceren.

Artikel 11 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Het inschrijfgeld en onderkleding zijn bij inschrijving verschuldigd.

3. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in verzuim nadat hij daar door de Opdrachtnemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 2 weken alsnog te voldoen.

4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts heeft de Opdrachtnemer het recht om de Deelnemer de toegang tot de studio per direct te weigeren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en is voor eigen risico.

2. Kleding en/of waardevolle spullen dient tijdens de training in een locker opgeborgen te worden. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om haar studio.

3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer, is laatstgenoemde niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van de Deelnemer en/of degene die de Overeenkomst ten behoeve van een minderjarige Deelnemer als wettelijk vertegenwoordiger ondertekend, door welke oorzaak ook ontstaan (o.m. door een ongeval, letsel of diefstal, in en om de studio), tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien en voor zover de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn jegens de Deelnemer en/of degene die de Overeenkomst ten behoeve van een minderjarige Deelnemer ondertekent, zal de omvang hiervan zijn beperkt tot diens directe schade, strekt deze zich niet uit tot enige gevolgschade en is het gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van de Opdrachtnemer in een voorkomend geval zal uitkeren. Iedere schade dient direct te worden gemeld aan de Opdrachtnemer en zal daar waar passend schriftelijk worden vastgelegd door de Opdrachtnemer en de Deelnemer, ter vermijding van ieder misverstand. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor enigerlei schade is uitgesloten indien de Deelnemer alcohol heeft genuttigd dan wel drugs of als doping aangeduide middelen zijn genuttigd die de Deelnemer niet vooraf aan de medewerker van de Opdrachtnemer heeft gemeld. De Deelnemer en/of degene die de Overeenkomst als wettelijke vertegenwoordiger ten behoeve van een minderjarige Deelnemer ondertekent vrijwaart de Opdrachtnemer voor enigerlei schade, inclusief de eventueel door de Opdrachtnemer te maken juridische kosten, indien een derde een vordering tegen de Opdrachtnemer indient die het gevolg is van of direct of indirect verband houdt met het trainen van de Deelnemer bij de Opdrachtnemer. Indien sprake is van een minderjarige Deelnemer staat diens wettelijk vertegenwoordiger die de Overeenkomst ten behoeve van de minderjarige Deelnemer ondertekent er jegens de Opdrachtnemer voor in dat hij of zij zelfstandig bevoegd is om dit formulier ten behoeve van de minderjarige Deelnemer te ondertekenen en vrijwaart hij of zij de Opdrachtnemer voor enige schade indien dit achteraf niet het geval blijkt te zijn geweest.

4. In aanvulling op het vermelde in het voorgaande lid 3 sluit de Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit die (in)direct voortvloeit uit of (in)direct verband houdt met: de door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard ook; het door de Deelnemer niet of niet correct opvolgen van een mondelinge of schriftelijke instructie die door of namens de Opdrachtnemer is gegeven; de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer, voor zover deze door de Deelnemer niet aantoonbaar vooraf en tijdig aan de Opdrachtnemer is medegedeeld

Artikel 13 Klachten

1. De Deelnemer dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd bij de Opdrachtnemer in. De klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Deelnemer zijn of haar rechten terzake verliest.

3. De Opdrachtnemer beantwoordt de door de Deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Opdrachtnemer met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer een meer uitvoerig antwoord zal verzenden.

Artikel 14 Wijzigingsbeding

De Opdrachtnemer heeft het recht eenzijdig de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Zij zal dit tijdig communiceren aan haar Deelnemers.

Artikel 15 Omgang met persoonsgegevens

De Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van haar Deelnemers voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over verwijst de Opdrachtnemer naar haar privacybeleid zoals vermeld op haar website, waarmee de Deelnemer instemt door het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 16 Gedragsregels

Bij groepstrainingen houdt iedere Deelnemer voldoende ruimte (in verband met de veiligheid van iedere Deelnemer) en privacy in acht jegens de andere Deelnemers van de groep.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

Laatst aangepast: december 2019